Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρία ΚΙΝΗΣΗ PARTS έγκειται στην κατηγορία εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εργαλεία, εξοπλισμός συνεργείων.

Η Εταιρία έχοντας ως στόχο τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η Πολιτική της Εταιρίας έχει πρωτίστως ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της Εταιρίας, κατά τρόπο διαρκή και αποτελεσματικό, στη προσπάθεια που καταβάλλει για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται ταυτόχρονα ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου (εργαζομένων και άλλων τρίτων).

Παράλληλα, καθιερώνεται ως βασική αρχή η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκή βελτίωση του ΣΔΠ

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρία δεσμεύεται:
 Να εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής, στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας και των εφαρμοστέων απαιτήσεων,
 Να ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και τη κοινωνική ευθύνη,
 Να προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων της,
 Να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της,
 Να παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,
 Να θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη έναντι εργατικού ατυχήματος & επαγγελματικών ασθενειών,
 Να καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους.
 Να διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής του ΣΔΠ, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η Εταιρία στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικό αποδεκτό, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το συνολικό πρότυπο διαχείρισης που έχει αναπτυχθεί, αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων της Εταιρίας και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της Εταιρίας, προς όλους του συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της για αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο Υπεύθυνος Συστημάτων της Εταιρείας.

Για την KINΗΣΗ PARTS

Τσιάβου Καλλιόπη
Διαχειρίστρια
02/03/2021